PP - Paas Publications

Some publications by Steven Paas sr

Dutch (Nederlands) publications

Westerse christenen met hun buren onderweg: Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf, augustus 2020

Westerse christenen met hun buren onderweg: Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf, Soesterberg: KokBoekencentrum-Boekscout, augustus 2020


https://www.linkedin.com/pulse/westerse-christenen-met-hun-buren-onderweg-steven-paas

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11011
Nico A. de Waal

Bob Wielenga, ‘Zending: dekmantel of bruidskleed?’, in: Onderweg 2-10-20

Klaas van der Zwaag, ‘Kerk waar zending niet leeft, gelooft niet in eigen boodschap’, in: RD 16-2-21

Added on 2020-09-14 15:49

Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie, 325 pagina’s, Utrecht/ Soest: Boekencentrum & Boekscout, november 2017 [ISBN 978-9402-24114-3]

Dit is een bundel essays over het verschijnsel van het Israëlisme. Aanbevolen door prof. dr. Wido van Peursen (Hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam):

‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen ‘aanzien des persoons’, maar toch nog wel ‘aanzien des volks’? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor joden en niet-joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.’

Inhoudsopgave:
Woord vooraf I – prof. dr. Wido van Peursen
Woord vooraf II – dr. Steven Paas
1. Inleiding: De Bijbel en Israël – dr. Steven Paas
2. Calvijn over Israël en de Kerk in Handelingen – dr. Erik van Alten
3. Israëls landbeloften in relatie tot de nieuwe schepping – prof. dr. Gregory K. Beale
4. Christelijke Interpretatie van de profetieën van Ezechiël – rev. Colin Chapman
5. De tijden van verademing en wederoprichting aller dingen – dr. Bram Maljaars
6. Het herstel van Israëls Koninkrijk – ds. Joost van Meggelen
7. Israël, de volken en de opdracht van de Kerk – rev. dr. Duane Alexander Miller
8. ‘In Geest en waarheid’ – dr. Theo Pleizier
9. Gnostische trekken van Israëlisme en Messianisme – prof. dr. Raymond Potgieter
10. Het Israël van God in Romeinen 11 – dr. Owen Palmer Robertson
11. De Joodse tempel: Verleden, heden en toekomst – rev. dr. Stephen Sizer
12. Zacharia 14: ‘Het staat er toch gewoon?’ – rev. dr. Jos Strengholt
13. Wie zijn de gojim? – ds. Martin van Veelen

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8349
https://www.bol.com/nl/p/het-israelisme-en-de-plaats-van-christus/9200000086209845/

Recensie door Piet Guit, ‘Klemmende waarschuwing tegen een Israëltheologie die Christus verdringt uit het centrum van de Bijbeluitleg’, 31-1-22, https://www.linkedin.com/pulse/klemmende-waarschuwing-tegen-een-isra%25C3%25ABltheologie-die-christus-guijt

Added on 2018-01-11 16:25

Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk, Kampen: Brevier, 2015 [207 pages; ISBN 978-9-49158-372-8]

Waarom identificeren sommige Christenen zo gemakkelijk het huidige etnische Israël met het Israël van de Bijbel? Waarom denken zij dat in Gods heilsplan het Joodse volk een belangrijker en prominenter plaats inneemt dan enig ander volk? Waarom verwachten zij dat het Joodse volk als natie zich zal bekeren tot Christus en vervolgens de Kerk tot bloei zal brengen of na de Wederkomst 1000 jaar met Hem de aarde zal regeren? Op grond waarvan stellen zij dat het jood-zijn van Jezus Christus de Kerk in meerdere mate ‘onopgeefbaar verbonden’ doet zijn met het nabijbelse Israël dan met de andere volken, voor wie Hij ook, als Heiland der wereld, is gekomen? Via een historische benadering heb ik geprobeerd om de wortels en de ontwikkeling van het Israëlisme te vinden. De conclusie luidt dat het Israëlisme heeft gefaald in het vinden van een veilige vaarroute tussen de klippen van vijandige en van enthousiaste georiënteerdheid op het volk, het land en de godsdienst van het huidige nationale Israël. De Heilige Schrift en de klassieke christelijke theologie wijzen in een andere richting. Jezus Christus is de enige Weg die gelovige Joden en heidenen (d.w.z. gojim, niet-Joden) behorend tot het nieuwe Israël van God, veilig leidt naar het eeuwige Vaderhuis. Het Israëlisme van heden bedreigt Kerk, geloof en theologie.
http://www.brevieruitgeverij.nl/?s=Steven+paas

Recentie Henk Tijssen in SGP magazine In het Spoor, december 2018, p.263-270

Added on 2017-02-13 15:50

Israëlvisies in beweging: Gevolgen voor Kerk, geloof en theologie, Kampen: Brevier, 2014 [315 pages; ISBN 978-94-91583-35-3]

Waarom identificeren sommige Christenen zo gemakkelijk het huidige etnische Israël met het Israël van de Bijbel? Waarom denken zij dat in Gods heilsplan het Joodse volk een belangrijker en prominenter plaats inneemt dan enig ander volk? Waarom verwachten zij dat het Joodse volk als natie zich zal bekeren tot Christus en vervolgens de Kerk tot bloei zal brengen of na de Wederkomst 1000 jaar met Hem de aarde zal regeren? Op grond waarvan stellen zij dat het jood-zijn van Jezus Christus de Kerk in meerdere mate ‘onopgeefbaar verbonden’ doet zijn met het nabijbelse Israël dan met de andere volken, voor wie Hij ook, als Heiland der wereld, is gekomen? Via een historische benadering heb ik geprobeerd om de wortels en de ontwikkeling van het Israëlisme te vinden. De conclusie luidt dat het Israëlisme heeft gefaald in het vinden van een veilige vaarroute tussen de klippen van vijandige en van enthousiaste georiënteerdheid op het volk, het land en de godsdienst van het huidige nationale Israël. De Heilige Schrift en de klassieke christelijke theologie wijzen in een andere richting. Jezus Christus is de enige Weg die gelovige Joden en heidenen (d.w.z. gojim, niet-Joden) behorend tot het nieuwe Israël van God, veilig leidt naar het eeuwige Vaderhuis. Het Israëlisme van heden bedreigt Kerk, geloof en theologie.
http://www.brevieruitgeverij.nl/?s=Steven+paas

Added on 2017-02-14 15:57

De Gemeenschap der Heiligen: Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593, Zoetermeer: Boekencentrum, 1996 [430 pages; ISBN 9789-023-91182-1]

Doctoral Thesis in Dutch with a Summary in English, ‘The Communion of Saints: Church and Authority among Presbyterian and Separatist English Puritans 1570-1593’.

amazon.de/Gemeenschap-Heiligen-Presbyteriaanse-Separatistische-Puriteinen/dp/3941750895

theoluniv.ub.rug.nl/524/1/1996 Paas.pdf

Added on 2017-02-07 15:43

Maria: Godin of begenadigde, Nijkerk: Bakker & Van Klinken, 1984 [45 pagina’s, geïllustreerd]

Een schets van de positie van Maria, de moeder van Jezus, in de Bijbel en een bespreking van de Maria-dogma’s in de Rooms-Katholieke Mariologie.


Recensies:
J. van Dooijeweert, in: Reformatorisch Dagblad, 21-12-1984

Added on 2018-02-26 14:19

(Met J.C. Maris), Er is geen tussenweg: Een beschouwing van de nieuw-evangelische beweging, De Bildt: Internationale Raad van Christelijke Kerken, 1976 [54 pagina’s]

Een kritische beschouwing van veranderingen binnen het Evangelikale Christendom die tenderen naar het aanvaarden van compromissen ten aanzien van het fundamentele geloof in de Schrift. Vandaag (2018) zou ik het neo-evangelikalisme milder beoordelen.

Added on 2018-02-26 14:22

(Met J.C. Maris, J.A.E. Vermaat en P. Beyerhaus.), Kruistocht tegen Bijbelse zending: Bangkok en de Oecumenische Beweging, Hilversum: Evangelische Omroep, 1974 [85 pagina’s]

Het boekje bevat mijn verslag van de zendingsbijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken in Bangkok, 29 december 1972 – 18 januari 1973 [p.25-62]. Het is aangevuld met commentaren en beschouwingen van Maris, Vermaat en Beyerhaus naar aanleiding van dat verslag.

Added on 2018-02-26 14:27

Ulster, noodkreet en getuigenis, Utrecht: De Banier, 1974 [240 pagina’s, geïllustreerd]

In het begin van de 70-er jaren van de 20ste eeuw was ik redacteur buitenland van het Reformatorisch Dagblad. Het lag toen voor de hand om relatief veel aandacht te besteden aan het religieus-ideologische conflict in Noord-Ierland. Dit boek bevat een historisch overzicht van de tegenstellingen en spanningen tussen Rooms-Katholieken en Protestanten. De inhoud is beperkt en bepaald door de inzicht die ik in die tijd had. Veel is veranderd op toen niet verwachte wijze.

Added on 2018-02-26 14:24

De Sovjet-officier: Positie en status in een totalitair regiem, Den Haag: Oost-West Instituut, 1972 [52 pagina’s]

Midden in de ‘koude oorlog’ had ik als inlichtingenofficier de gelegenheid om materiaal te bestuderen over de maatschappelijke en militaire positie van officieren in het leger van de Sovjet Unie. Dit boekje schetst ontwikkelingen voor tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Gebaseerd op de geraadpleegde bronnen wordt een overzicht gegeven van factoren die de status van de Sovjet-officier beinvloedden: de bijzondere plaats van de militaire opleidingen (de voornaamste instellingen worden besproken), de bevorderingsgang en bevorderingsmogelijkheden, de bevoegdheden en de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Added on 2018-02-26 14:39

Vrede en eenheid in Europa, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1973 [160 pagina’s]

Als redacteur-buitenland van het Reformatorisch Dagblad in het begin van de 70-er jaren stond ik voor de opdracht om in het licht van de Bijbel te schrijven over de Europese eenwording. Ik schreef dit boek. Het thema is: welke motieven liggen aan dit streven naar eenheid ten grondslag en hoe moeten die vanuit christelijk standpunt worden beoordeeld? Aan de orde komen zaken als het streven naar eenheid vanuit veiligheidsoverwegingen en vanuit de drang naar wereldvrede, de beheersing van de wereldproblematiek in verband met uitputting en vervuiling va de biosfeer, de kloof arm-rijk, overbevolking e. d. Ik concludeerde dat bezwaren tegen de Europese eenheid zwaar wegen. Binnen de kaders van het te vormen supra-nationale Europa meende ik dat er voor christelijke politiek geen plaats meer zou zijn. Terugziend zeg ik in 2018 dat sinds de verschijning van dit boek veel anders is gegaan dan toen werd verwacht, soms beter, soms slechter. In ieder geval heeft het verenigde Europa de wurgende traditie van inter-Europese oorlogen doorbroken.


Recensies:
C.V. in: Reformatorisch Dagblad 1-2-1974:
https://www.digibron.nl/search/detail/d6c0f9ccb94d37b55c706177d21c7dd4/vrede-en-eenheid-in-europa

H.G. Abma, in: Reformatorisch Dagblad, 8-8-1974
https://www.digibron.nl/search/detail/85033189a17f87def0b870af53c6dabf/boekbespreking

Added on 2018-02-26 14:32

Het Protestantisme in Angola: Tussen Wereldraad en Concordaat, Internationale Raad van Christelijke Kerken, 1973 [64 pagina’s, geïllustreerd].

Een historische schets van het opmerkelijke verschijnsel dat onder het stricte Rooms-Katholieke bewind van Portugal in de kolonie Angola de Protestantse zending kansen kreeg en Protestantse kerken tot bloei kwamen. In bijlagen zijn opgenomen: 1. De Portugese staatswet op de vrijheid van godsdienst van 1971; 2. Het decreet betreffende zendingsorganisaties van 1921; 3. Een overzicht van Protestantse zendingsorganisaties in Angola van 1971, met hun numerieke en geografische verspreiding.

Added on 2018-02-26 14:29